แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ เกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการจัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการจัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมี ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.อุบลราชธานี ผู้ตรวจประเมิน EdPEx ผู้ตรวจประเมิน TQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติ) กล่าวเปิดการอบรม และเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี