โครงการ KM การบริหารหลักสูตร เพื่อ Implement การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QAกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารหลักสูตรเพื่อ Implement การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA” ในวันที่ 28 พ.ค. 2567 ที่ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี โอกาสนี้ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ผ่านการอบรมผู้ประเมิน AUN-QA Tier2 จาก AUN-Network 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวันฉาย โพธิ์หอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอีก 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหลักสูตรโครงการนำร่อง AUN-QA (หลักสูตรวิศวกรรมโยธา) ของมหาวิทยาลัยฯ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การเตรียมความพร้อม และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 78 คน (เป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5) (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ : https://www.ubu.ac.th/news.php?id=24426)