การใช้โปรแกรม CANVA และ Google Sitesสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมการใช้โปรแกรม CANVA และ Google Sites สำหรับบุคลากรโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางและโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ดอนมดแดง 2 เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่และพัฒนาความรู้ในวิชาชีพ โดยมีคุณวาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคุณณัฐพล มารุตะพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.