โครงการเตรียมความความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) กิจกรรมที่ 1 ภายใต้ชื่อ Digital Mindset และ ตัวอย่างการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ “Digital Mindset”และผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อ “ตัวอย่างการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล” และในช่วงบ่าย จัดให้มี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมเพื่อส่งเสริม Digital mindset” จาก รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (https://www.ubu.ac.th/news.php?id=22805)


วิดีโอการบรรยาย EP.1 (เฉพาะผู้ใช้งาน @ubu.ac.th เท่านั้น)
วิดีโอการบรรยาย EP.2 (เฉพาะผู้ใช้งาน @ubu.ac.th เท่านั้น)