มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมว่าที่นักศึกษาใหม่ IT Summer Camp#1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมว่าที่นักศึกษาใหม่ IT Summer Camp#1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 โดยมีวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บรรยายการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา