อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Level 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2566นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอบรมโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel Level 1 และ 2 ซึ่งจัดโดยภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมี.. นางสาวอังคณา ปัญญา และ นายภาคินัย บุญไพโรจน์ เป็นวิทยากรผู้อบรม