อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Level 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2566อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Level 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2566 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอบรมโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel Level 1 และ 2 ซึ่งจัดโดยภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมี.. นางสาวอังคณา ปัญญา และ นายภาคินัย บุญไพโรจน์ เป็นวิทยากรผู้อบรม