อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Level 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 41 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel Level 1 และ 2 ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมี นางสาวอังคณา ปัญญา และ นายภาคินัย บุญไพโรจน์ เป็นวิทยากรผู้อบรม