การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย (E-book)สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย (E-book) โดยคุณวาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคุณณัฐพล มารุตะพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.