การสร้างแอปพลิเคชั่นแบบโดยไม่ต้องใช้โค้ด (No-Code) ด้วย Google AppSheetสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมการสร้างแอปพลิเคชั่นแบบโดยไม่ต้องใช้โค้ด (No-Code) ด้วย Google AppSheet ทั้งนีี้ ได้รับเกียรติจากคุณพุทธรักษ์ มุลเมือง คุณชวิน สระบัว และคุณปาณชัย ใจบุญ จากบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ทั้งทาง Onsite และ Online ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.