ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Level 1และ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Level 1 (รหัส ocn 66-201) และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Level 2 (รหัส ocn 66-202) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม ภาคการศึกษาปลาย เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้อง 3c 16-17 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ