Re67_002 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   มีใบประกาศนียบัตร
อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในหัวข้อ 1) ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2) กระบวนการขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3) หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผู้ที่เข้าอบรมตลอดทั้งวัน และทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 จะได้รับใบประกาศนียบัตร

วิทยากร : 1. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. นางสาวพรพิมล มงคลงำ เลขานุคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนรับ : 50 คน

การออกใบประกาศนียบัตร : มีใบประกาศนียบัตร

สถานที่อบรม : ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวพรพิมล มงคลงำ โทรศัพท์ 045353035

 วันที่จัด


13 มิ.ย. 2567   (08.30 - 16.30 น.)
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่   31 พ.ค. 2567
( ลงทะเบียนแล้ว 52 คน   )
อบรมแล้วกรุณา Login ก่อนลงทะบียน