ocn112 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word Level 2 (การพิมพ์หนังสือราชการและสร้างจดหมายเวียน)   มีใบประกาศนียบัตร

ประกอบด้วย : Part 1 การพิมพ์หนังสือราชการ 1. รู้จักประเภทหนังสือราชการ 2. ความแตกต่างระหว่างหนังสือภายในกับหนังสือภายนอก 3. การกำหนดกั้นหน้าและกั้นหลัง 4. การพิมพ์ส่วนหัวของจดหมาย และการแทรกตราครุฑ 5. การพิมพ์และจัดการส่วนของเนื้อหาของจดหมาย 6. การพิมพ์ส่วนท้ายของจดหมาย 7. การจัดระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า Part 2 การสร้างจดหมายเวียน 1. ทำความรู้จักกับจดหมายเวียน (Mail Merge) 2. องค์ประกอบของจดหมายเวียน 3. ขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge) 4.1 สร้างไฟล์จดหมาย 4.2 เตรียมแหล่งข้อมูลผู้รับ 4.3 เชื่อมโยงไฟล์จดหมายกับแหล่งข้อมูลผู้รับ 4.4 แทรกเขตข้อมูลผู้รับลงในจดหมาย 4.5 แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน 4. การส่งออกจดหมายเวียน 5.1 แสดงเอกสารเพื่อแก้ไข 5.2 ส่งออกจดหมายผ่านเครื่องพิมพ์ 5.3 ส่งออกจดหมายผ่านอีเมล์

วิทยากร : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จำนวนรับ : 60 คน

การออกใบประกาศนียบัตร : มีใบประกาศนียบัตร

สถานที่อบรม : รอบที่ 1 : วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 2c 16-17 รอบที่ 2 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง 3c 05-06

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.045-353104 เบอร์ภายใน 3104 INBOX FB : ocn.training.ubu

 วันที่จัด


21 มิ.ย. 2567   (13.00 - 16.00 น.)
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่   21 มิ.ย. 2567
( ลงทะเบียนแล้ว 46 คน   )
อบรมแล้ว6 ก.ค. 2567   (09.00 - 12.00 น.)
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่   6 ก.ค. 2567
( ลงทะเบียนแล้ว 112 คน   )
อบรมแล้ว6 ก.ค. 2567   (13.00 - 16.00 น.)
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่   6 ก.ค. 2567
( ลงทะเบียนแล้ว 84 คน   )
อบรมแล้ว16 ก.ค. 2567   (13.00 - 16.00 น.)
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่   16 ก.ค. 2567
( ลงทะเบียนแล้ว 42 คน   )
อบรมแล้วกรุณา Login ก่อนลงทะบียน