Re67_001 การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ   มีใบประกาศนียบัตร
1) หัวข้อการอบรม ได้แก่ : Tools to help you accelerate your research : ChatGPT and AI-Suit Facilitated Scholarly Manuscript Writing : การเขียนผลงานทางวิชาการ (ปรับแก้ Manuscript) : การคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับผลงานวิชาการ 2) ผู้สมัครต้องส่ง Manuscript เพื่อประกอบการสมัคร โดยส่งที่อีเมล research@ubu.ac.th 3) ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 4) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 5) หลักสูตรการอบรมนี้สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้น

วิทยากร : 1) ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์

จำนวนรับ : 45 คน

การออกใบประกาศนียบัตร : มีใบประกาศนียบัตร

สถานที่อบรม : ห้องประชุม 1406 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ (นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี/ นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ) โทรศัพท์ 3035

 วันที่จัด


23 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567   (09.00 - 16.30 น.)
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่   20 พ.ค. 2567
( ลงทะเบียนแล้ว 39 คน   )
อบรมแล้วกรุณา Login ก่อนลงทะบียน