ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมออนไลน์

คำแนะนำ :

1. ท่านสามารถสมัครได้หลายหลักสูตร โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในครั้งแรก

2. หากต้องการหลักสูตรอื่นๆในครั้งถัดไป สามารถใช้ "รหัสผู้เข้าร่วมอบรม" ที่เคยสมัครไว้แล้วพร้อม "ระบุอีเมล์ที่เคยสมัคร" จะสามารถสมัครในหลักสูตรอื่นๆได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำ

3. ท่านสามารถทำการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้ 5 หลักสูตร โดยจะสามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ เมื่อทำการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่ลงไปก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนหลักสูตรอื่นๆ ได้เพิ่มเติม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-353102 เบอร์ภายใน 1504

4. ตัวอย่างวิธีการสมัคร
   
หลักสูตร : 
วัน - เวลาที่อบรม : 
*หมายเหตุ : สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรม
  หากมีผู้ลงทะเบียนแต่ละหัวข้อ ต่ำกว่า 20 ท่าน

 
1. Login โดยใช้ อีเมล์เดิม ที่เคยสมัครแล้ว
2. ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม
   
      รหัสผู้เข้าร่วมอบรม : 
ลืมรหัสผู้เข้าร่วมอบรม  * 
      อีเมล์ : 
กรุณาระบุอีเมล์ที่เคยใช้ลงทะเบียนสมัครไว้แล้ว  * 
   
คำนำหน้าชื่อ : 
 *
ตำแหน่งทางวิชาการ : 
 *
ชื่อ : 
 * 
นามสกุล : 
 * 
หน่วยงานสังกัด : 
 *  
          ระดับการศึกษาสูงสุด : 
 *
          ประเภทผู้เข้าอบรม : 
อาชีพ : 
 * 
โทรศัพท์ : 
 * 
อีเมล์ : 
 * 
 
     
 

หมายเหตุ :
1. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ "ยกเลิกการเข้าอบรมได้เอง โดยการคลิกข้อความ "คลิกเมื่อต้องการยกเลิกการเข้าอบรม" ในแต่ละหลักสูตรการอบรม" ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมของท่านและผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ

2. ท่านสามารถลงทะเบียนอบรมล่วงหน้าได้สูงสุด 5 หลักสูตร โดยระบบจะทำการปลดล็อกเมื่อมีการเข้าอบรมจริงหรือมีการแจ้งยกเลิกการอบรม

3. ใบประกาศณียบัตรจะออกให้เฉพาะหลักสูตรที่แจ้งว่าจะมีการออกให้และผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตร