ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

VDO บันทึกการอบรม


  Hangouts Meet เพื่อการใช้งานในองค์กร (อบรมออนไลน์ถ่ายทอดสดตามวันเวลาเดิม)