ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

VDO บันทึกการอบรม


  Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ (อบรมออนไลน์ถ่ายทอดสดตามวันเวลาเดิม)