ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏิทินการฝึกอบรมโครงการ

วิธีการสมัคร
1. คลิกเลือกหัวข้อหลักสูตรการอบรมที่ท่านสนใจ
2. สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมที่ "รายละเอียดโครงการ"
3. ท่านสามารถสมัครได้หลายหลักสููตร หาก มีข้อสงสัยในวิธีสมัครโปรดอ่านเพิ่มเติมที่ "ตัวอย่างวิธีการสมัคร"

   ค้นหา   รหัส, ชื่อหัวข้ออบรม :         กลุ่มหลักสูตร :     
  ช่วงเดือนที่อบรม :       
  จัดเรียงตาม :  รหัส    วันที่อบรม   แสดงผล :  แสดงรายเดือน    แสดงรายวัน    

   พบข้อมูล  0  หลักสูตร
   รหัส    หัวข้ออบรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.