ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตรวจสอบสอบการออกใบประกาศนียบัตร

คำชี้แจง :
1. ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการได้รับใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรที่มีการมอบใบประกาศออนไลน์
2. ใบประกาศจะออกให้เฉพาะผู้ที่มีการเข้าอบรมจริง โดยผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และผ่านเกณฑ์ในแต่ละหลักสูตรแล้วเท่านั้น
3. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์ใบประกาศได้โดยการเข้า ระบบลงทะเบียนอบรม
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบประกาศแต่ละราย กรณีตรวจสอบพบว่าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าอบรม

กรุณาระบุ Code ใบประกาศนียบัตร :
 
ชื่อ-สกุล หลักสูตร วันที่ วันที่ออกใบประกาศฯ