ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Upcoming Events

15 ก.ค. 2564 - 14 ส.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
- การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
(ลงทะเบียนแล้ว 40/200 คน)
30 ก.ค. 2564 (10.00-11.30 น.)
- สอบประเมินทักษะด้านดิจิทัล
(ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)
30 ก.ค. 2564 (14.00-15.30 น.)
- สอบประเมินทักษะด้านดิจิทัล
(ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)
1 ส.ค. 2564 - 30 ส.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
- การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
(ลงทะเบียนแล้ว 10/200 คน)
6 ส.ค. 2564 (10.00-11.30 น.)
- สอบประเมินทักษะด้านดิจิทัล
(ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)
6 ส.ค. 2564 (14.00-15.30 น.)
- สอบประเมินทักษะด้านดิจิทัล
(ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)
9 ส.ค. 2564 (09.00 - 12.00 น.)
ocn 64-107 - การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power Pivot
(ลงทะเบียนแล้ว 7/35 คน)

*หมายเหตุ : สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรม หากมีผู้ลงทะเบียนแต่ละหัวข้อ ต่ำกว่า 20 ท่าน และสำรองที่นั่งได้เพิ่มเติม 10 ที่นั่งในแต่ละหลักสูตร


VDO บันทึกการอบรม

คลิกเพื่อดู VDO บันทึกการอบรมทั้งหมด >>

กลุ่มหลักสูตร

Card image cap
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสูตร
  การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
  15 ก.ค. 2564 - 14 ส.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
  (ลงทะเบียนแล้ว 40/200 คน)

1 ส.ค. 2564 - 30 ส.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
  (ลงทะเบียนแล้ว 10/200 คน)

หลักสูตร
  การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (OnSite)
  11 ส.ค. 2564 (09.00 - 12.00 น. อบรม Onsite )
  (ลงทะเบียนแล้ว 11/40 คน)

26 ส.ค. 2564 (09.00 - 12.00 น. อบรม Onsite )
  (ลงทะเบียนแล้ว 10/40 คน)

หลักสูตร
  สอบประเมินทักษะด้านดิจิทัล
  30 ก.ค. 2564 (10.00-11.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

30 ก.ค. 2564 (14.00-15.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

6 ส.ค. 2564 (10.00-11.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

6 ส.ค. 2564 (14.00-15.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

9 ส.ค. 2564 (10.00-11.30น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

9 ส.ค. 2564 (14.00-15.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

19 ส.ค. 2564 (10.00-11.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

19 ส.ค. 2564 (14.00-15.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

25 ส.ค. 2564 (10.00-11.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

25 ส.ค. 2564 (14.00-15.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

1 ก.ย. 2564 (10.00-11.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

1 ก.ย. 2564 (14.00-15.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

8 ก.ย. 2564 (10.00-11.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

8 ก.ย. 2564 (14.00-15.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

15 ก.ย. 2564 (10.00-11.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

15 ก.ย. 2564 (14.00-15.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/60 คน)

Card image cap
การพัฒนาทักษะและส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

หลักสูตร ocn 64-101
  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษา Level 1
  19 ส.ค. 2564 (13.00-16.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 8/50 คน)

หลักสูตร ocn 64-102
  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษา Level 2
  26 ส.ค. 2564 (13.00-16.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 7/50 คน)

หลักสูตร ocn 64-107
  การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power Pivot
  9 ส.ค. 2564 (09.00 - 12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 7/35 คน)

หลักสูตร ocn 64-108
  การใช้งานและตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop สำหรับผู้เริ่มต้น
  11 ส.ค. 2564 (09.00 - 12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 12/35 คน)


ภาพการอบรม

คลิกเพื่อดูภาพการอบรมทั้งหมด >>