ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Upcoming Events

8 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
- การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
(ปิดการลงทะเบียนแล้ว (3 คน))
5 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
- การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
(ลงทะเบียนแล้ว 0/200 คน)
10 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
- การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
(ลงทะเบียนแล้ว 0/200 คน)
1 ธ.ค. 2564 - 20 ธ.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
- การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
(ลงทะเบียนแล้ว 0/200 คน)
8 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
- การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
(ลงทะเบียนแล้ว 0/200 คน)

*หมายเหตุ : สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรม หากมีผู้ลงทะเบียนแต่ละหัวข้อ ต่ำกว่า 20 ท่าน และสำรองที่นั่งได้เพิ่มเติม 10 ที่นั่งในแต่ละหลักสูตร


VDO บันทึกการอบรม

คลิกเพื่อดู VDO บันทึกการอบรมทั้งหมด >>

กลุ่มหลักสูตร

Card image cap
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสูตร
  การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
  5 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/200 คน)

10 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/200 คน)

1 ธ.ค. 2564 - 20 ธ.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/200 คน)

8 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 (อบรม Online ผ่าน lms3.ubu.ac.th)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/200 คน)

หลักสูตร
  การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (OnSite)
  17 พ.ย. 2564 (09.00-12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 1/20 คน)

26 พ.ย. 2564 (09.00-12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/20 คน)

2 ธ.ค. 2564 (09.00-12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 1/20 คน)

13 ธ.ค. 2564 (09.00-12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/20 คน)

20 ธ.ค. 2564 (09.00-12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/20 คน)

29 ธ.ค. 2564 (09.00-12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 0/20 คน)


ภาพการอบรม

คลิกเพื่อดูภาพการอบรมทั้งหมด >>